Stefna skólanna

Nám og kennsla byggir á skólastefnu Svalbarðsstrandarhrepps, uppbyggingarstefnu og grunnþáttum menntunar skv. Aðalnámskrám leik- og grunnskóla.

Skólasáttmáli Álfaborgar/Valsárskóla endurspeglar markmið og stefnu skólanna. Skólasáttmálinn er á þessa leið: "Við starfsfólk og nemendur viljum að öllum líði vel í skólanum. Við viljum að allir séu öruggir, sinni sínu hlutverki og nýti hæfileika sína til góðs".

Einkunnarorð skólanna eru umhyggja, virðing, metnaður og gleði

Einkunnarorðin eiga að endurspegla allt skólastarfið og öll samskipti.

Umhyggja
Við leggjum áherslu á að allir sem starfa við Álfaborg sýni umhyggju í verki, vinsemd, skilning og vilja til að hjálpa. Við sköpum örugg tengsl með því að sýna umburðarlyndi og kærleika í anda uppbyggingarstefnunnar. Við sýnum hvert öðru áhuga, hrósum, samgleðjumst öðrum og sýnum samhug.

Virðing
Í Álfaborg og Valsárskóla mætum við ávallt hvert öðru með virðingu, þó að við séum ólík, af ólíkum uppruna, með mismunandi skoðanir og í ólíkum hlutverkum. Við erum öll mikilvæg og nám okkar og störf skipta máli. Við sýnum umhverfinu okkar, efnivið, verkum og eigum okkar og annarra virðingu. Við temjum okkur að tala ávallt vel um annað fólk og okkur sjálf.

Metnaður
Í Álfaborg og Valsárskóla leggjum við áherslu á að allir geri ávallt sitt besta og séu virkir í námi og starfi. Markið er sett hátt og við höfum trú hvert á öðru. Við styðjum við eðlislæga forvitni og uppgötvunarnám, við erum víðsýn í vali á náms- og kennsluaðferðum. Nemendur og starfsfólk styðja hvert annað til að allir nái góðum árangri. Lögð er áhersla á framfarir í samræmi við eigin forsendur. Við þurfum ekki að vera best en við gerum ávallt okkar besta.

Gleði
Í Álfaborg og Valsárskóla ríkir gleðin í daglegu amstri, jafnt í vinnu sem leik. Gleðin endurspeglast í samskiptum sem einkennast af vinskap, umburðarlyndi og friðsemd. Við leggjum okkur fram um að vera jákvæð gagnvart verkefnum og horfa á björtu hliðarnar. Við höfum alltaf val um hvernig við ætlum að takast á við aðstæður og hvaða viðhorf við tileinkum okkur til annarra. Við höfum gleðina að leiðarljósi en gerum okkur jafnframt grein fyrir því að aðstæður eru misjafnar og við ólík - öll getum við átt erfiðan dag.

Uppbyggingarstefna - Uppeldi til ábyrgðar 

Í báðum skólum er unnið eftir Uppbygginarstefnunni; Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga en sú stefna felur í sér að kenna börnum sjálfsstjórn og sjálfsaga. Aðferðin ýtir undir ábyrgðarkennd og að börn átti sig á styrkleikum sínum og þörfum. Einnig er áhersla á að þau læri af mistök sínum og nýti reynsluna á jákvæðan hátt. Stefnan er einnig verkfæri fyrir starfsfólk skóla í samskipta og agamálum. 

Nánari upplýsingar um uppbyggingarstefnuna: https://uppbygging.is/

Útiskóli og grenndarkennsla

Áhersla er á útikennslu í Valsárskóla og Álfaborg með áherslu á yngri bekki grunnskólans og elstu börn leikskólans. Þessir aldurshópar fara í útiskóla vikulega og aðra hvora vikuna fara skólarnir sameiginlega í útiskólann, þ.e. elsti árgangur Álfaborgar ásamt 1. og 2. bekk Valsárskóla. 

Lærdómssamfélag og hugarfar vaxtar

Valsárskóli er lærdómssamfélag þar sem allir hjálpast að við að læra á fjölbreyttan hátt, kennarar, starfsfólk og nemendur. Við erum óhrædd við að nýta okkur fjölbreyttar aðferðir í námi, kennslu og skipulagi með það að markmiði að höfða til allra nemenda. Við höfum miklar væntingar til fagmennsku starfsfólks og vilja allra nemenda til að læra og ná árangri. Þrautseigja er mikilvæg og við lítum á mistök sem eðlilegan hluta af námi og þroska. Til að ná árangri er áhersla á hugafar vaxtar. Það merkir að allir þurfa að leggja á sig og æfa sig til að ná árangri og færni. 

Álfaborg og Valsárskóli leggja áherslu á grunnþætti menntunar í öllu skólastarfi og m.a. á eftirfarandi hátt:

  • læsi - með markvissri læsisstefnu og aðferðum byrjendalæsis og læsi til náms
  • sjálfbærni - með úti- og grenndarkennslu í takt við umhverfisstefnu sveitarfélagsins
  • heilbrigði og velferð - með íþróttakennslu, gjaldfrjálsum máltíðum, stoðþjónustu, skólareglum og einkunnarorðum sem miða að velferð nemenda.
  • lýðræði og mannréttindi - með lýðræðislegum vinnubrögðum. 
  • jafnrétti - með fræðslu og virkum einkunnarorðum skólans
  • sköpun - með kennslu í list- og verkgreinum, tónlistarnámi og danskennslu